25 års garanti på lodrette jordvarmeboringer

Lodret jordvarme er en stor investering. Ikke mindst pga. prisen på jordvarmeboringerne. Derfor skal du som ejer af jordvarmeboringer kunne være tryg ved din investering. En udbredt myte om lodret jordvarme er, at boringen hurtigt løber tør for energi, hvis der ikke er strømmende grundvand. Den myte vil vi gerne lægge i graven ved at tilbyde en 25 års ydelsesgaranti på dine lodrette jordvarmeboringer. Falder din temperatur fra boringerne ned under bekendtgørelsens krav, er det vores ansvar at udbedre det, f.eks. ved at lave en supplerende boring.

Forudsætningerne for at opnå udvidet garanti på 25 år

Om en jordvarmeboring fungerer efter hensigten er stærkt afhængig af, hvor meget energi der udtrækkes og/eller tilføres til boringen over tid og ved hvilken temperatur. For at kunne give garanti er det derfor nødvendigt at GeoDrilling er i besiddelse af løbende målinger på varmepumpeanlægget.

For at indsamle disse data er det nødvendigt at købe en målerpakke. Målerpakken indeholder:

 • En termisk energimåler (flow og temperatur), der skal monteres vandret på den kolde side af varmepumpen.
 • En elmåler, der skal monteres i tavlen og måle strømforbruget på varmepumpen.
 • En gateway, der sender data til en tredjepart

Flowmålerens pris er afhængig af størrelsen på varmepumpen.
Priserne nedenfor tager udgangspunkt i varmepumper på max 10 kW.
Større varmepumper medfører yderligere udgifter til måling af flow.

En standard målerpakke kan erhverves af alle for 15.000 inkl. moms, ekskl. installation.
Vælger du at købe målerpakken i forbindelse med bestilling af en jordvarmeboring får du pakken til 7.500 kr. inkl. moms, ekskl. installation.
(For varmepumper fra og med 10 kW til 20 kW er der en merpris på 2.500 kr. inkl. moms, fra 20 kW til 40 kW er merprisen på 5.000 kr. inkl. moms)

Dertil kommer et årligt abonnement på 600 kr. inkl. moms til overførsel af data til tredjepart.
Det er en betingelse for garantien at denne tredjepart må bruge de indsamlede data til forskning i anonymiseret form.

Hvad er omfanget af garantien?

Der er forskellige komponenter i et lodret jordvarmesystem, der kan være årsag til at der opstår en fejl. Fejl er heldigvis sjældne, og når de sker vil langt de fleste af disse vil opstå efter kort tid og være relativt simple at udbedre. Det kan være sådan noget som utætte samlinger, manglende udluftning af systemet, utilstrækkelig frostsikring, eller forkert indstillet varmepumpe. Garantien omfatter ikke det samlede lodrette jordvarmeanlæg, men er specifikt møntet på boringerne. Boringerne er typisk den dyreste komponent i systemet, og den mest bekostelige at udbedre, hvis der er sket fejl.

Nedenfor kan du se nogen typiske eksempler på, hvad der vil være omfattet af garantien, og hvad der ikke er.
Listerne er generelle og ikke udtømmende, idet der henvises til det udfærdigede garantidokument for det konkrete projekt.

Eksempler på problemer, der er omfattet af garantien

 • Fejldimensionering, hvor temperaturen i boringen falder under de krav, der blev stillet i tilladelsen.
 • Utætheder, der beviseligt forekommer i selve jordvarmesonden.

Eksempler på problemer, der ikke er omfattet af garantien

 • Beskadiget jordvarmesonde som følge af for høje temperaturer eller for højt tryk.
 • Graveskader på boringer.
 • Bristede forudsætninger, hvor f.eks. energiforbruget er større end beregnet i varmepumpens dimensioneringsrapport.
 • Ydelsesfald pga. en udefrakommende sænkning af jordtemperaturen, som f.eks. en nabo der etablerer lodret jordvarme fra et andet firma.
 • Fejl på selve varmepumpen.
 • En lavere virkningsgrad på varmepumpen end forventet.
 • Fejl i det vandrette ledningsnet, der forbinder boringerne til varmepumpen (f.eks. utætheder eller placering for tæt på terræn).

Hvad dækker garantien?

Generelt kan det siges at garantien dækker de omkostninger der er til at reetablere en funktionel energitilførsel til jordvarmepumpen, der lever op til de forudsætninger som dannede grundlag for projektet. Garantien dækker ikke driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab.

Et simpelt eksempel kunne være, at hvis vi har fejlvurderet projektet, og lavet en boring for lidt, så dækker garantien udførelsen og tilslutningen af den manglende boring.

Hvordan etableres garantien?

I forbindelse med indhentning af tilbud eller bestilling oplyser du, at du ønsker at opnå den udvidede garanti på 25 år.

Når borearbejdet er afsluttet modtager du en faktura på borearbejdet og en målerpakke.

Målerpakken leveres på adressen og du beder din installatør om at montere den jf. de gældende installationsvejledninger.

Varmepumpen startes op og det tjekkes at alt er installeret korrekt.

Du modtager et garantibevis, der angiver de forudsætninger, der gælder for dit konkrete projekt.

Yderligere fordele ved at vælge den udvidede garanti

Erfaringer fra teknologisk institut viser at mange varmepumpeinstallationer er dårligt indregulerede. Det opdages dog sjældent af forbrugeren fordi de fleste varmepumper ikke indeholder energimålere, der kan vise den reelle virkningsgrad på anlægget.

Målerpakken, som er en forudsætning for den udvidede garanti, gør det muligt for dig at overvåge din varmepumpens virkningsgrad ved hjælp af energimåleren og elmåleren. På den måde kan du reagere, hvis varmepumpen bruger mere strøm end forventet, pga. dårlig indregulering.

Jeg har tidligere købt en boring hos GeoDrilling, kan jeg opnå garanti?

Vi har altid mulighed for at give udvidet garanti på boringer, hvor målerpakken installeres før boringerne tages i anvendelse.

At opnå garanti på en boring, der har været i drift i en periode før målerpakken installeres, er i princippet også en mulighed.
Kvaliteten af vores arbejde er nemlig den samme, uanset om du køber garantipakken eller ej.
At opnå den udvidede garanti kræver dog at varmepumpen har været anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, der dannede grundlag for projektet.

Tag kontakt til os via telefon eller mail, så kan vi sammen undersøge hvilke muligheder der er.