Jordvarmeboringer i nærheden af drikkevandsboring i Hørsholm Kommune

  • Post category:Referencer

En professionel bygherre skrev sig i januar 2021 op til at modtage en invitation til fremvisning af borearbejde. I februar havde vi mulighed for at invitere til et arrangement i Jyllinge. Bygherren var tilfreds med det han så og valgte derefter at gå videre med planerne om lodret jordvarme på fire forskellige projekter. Det ene af projekterne lå i Hørsholm Kommune. Her skulle et hus renoveres samtidig med at der skulle opføres en klinik, og derfor skulle der enten etableres en varmepumpe til hver bygning eller opsættes en enkelt varmepumpe til at forsyne begge bygninger.

Jordvarmebekendtgørelsen indeholder en bestemmelse om at dybe anlæg skal etableres mindst 300 meter fra almene drikkevandsboringer. Kravet kan dog lempes ned til 50 meter, såfremt boringerne etableres uden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). På dette projekt var der 225 meter til nærmeste drikkevandsboring, men da boringerne ville blive etableret uden for BNBO, blev det ikke anset som et problem.

Vi indsendte en ansøgning til Hørsholm Kommune medio marts 2021 og modtog en tilladelse til projektet medio juli 2021. Efter fire ugers klagefrist var tilladelsen endelig primo august 2021. På dette tidspunkt var vi i en situation, hvor vi manglede rør til boreriggen og derfor måtte begrænse os til projekter med kort afstand til kalklaget i undergrunden. Her var projektet i Hørsholm Kommune en oplagt mulighed for at få enderne til at nå sammen.

Der blev lavet to boringer på 165 meter. Før opstart af borearbejdet aflæste kunden sin vandmåler. Det samme gjorde han ved afslutning af borearbejdet. Vi afgav en erklæring på at den mængde vand vi havde brugt til borearbejdet var delvist ledt ned i boringen og delvist kørt bort med det opborede materiale. På den baggrund fik kunden refusion for spildevandsafgiften. Sådan en løsning er ikke mulig hos alle spildevandsselskaber, men det kan være en god idé at forhøre sig forud for arbejdet.

Bygherren spurgte efter priser hos to installatører og valgte efter borearbejdet Klimadan til at levere og installere en varmepumpe. Der blev opsat en Thermia Calibra Eco 16 kW varmepumpe og lagt isolerede rør mellem de to bygninger.

Borearbejdet foregik i første halvdel af september måned, og derfor var den samlede tid fra opstart af ansøgning til færdige boringer på seks måneder.